Play
hyaku
one-hundred

Examples

Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
I was born in 1990.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語