Play 七時十五分です。
shichi ji juugo fun desu
It's 7:15.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語