Examples

例子

Play 这些鞋不配。
zhèxiē xié bùpèi
These shoes do not match.
Play 这些学生都进步了。
zhèxiē xuéshēng dōu jìnbùle
These students have improved.
Play 这些水果都要吃了。
zhèxiē shuǐguǒ dōu yào chīle
These fruits should be eaten.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文