Examples

例子

Play 很高的那个人叫什么?
hěn gāo dì nàgè rén jiào shénme?
What is the name of that tall person?
Play 那个菜好吃。
nàgè cài hào chī
That dish tastes good.
Play 那个手机多少钱?
nàgè shǒujī duōshǎo qián?
How much does that phone cost?
Change language Français Español English Deutsch Português 中文