Play 我会讲英语。
Wǒ huì jiǎng yīngyǔ.
I speak English.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese