Play 这条路比另一条路短。
zhè tiáo lù bǐ lìng yītiáo lù duǎn
It is shorter than going the other way.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese