Play 我在大学学设计。
wǒ zài dàxué xué shèjì
I study design at the university.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese