Play 我能在车站租一辆卡车吗?
wǒ néng zài chēzhàn zū yī liàng kǎchē ma
Can I rent a truck at the station?
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese