Play 大堂里有一台电视机。
dà táng lǐ yǒu yī tái diàn shì jī
There is a television in the lobby.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese