Play 我是从互联网下载的文件。
wǒ shì cóng hùliánwǎng xiàzài de wénjiàn
I downloaded that file from the Internet.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 中文