Play 你的办公室里有传真机吗?
nǐ de bàn gōng shì lǐ yǒu chuán zhēn jī ma
Do you have a fax machine in your office?
Change language French Spanish English Italian German Portuguese