Play 我最喜欢的运动是排球。
wǒ zuì xǐhuān de yùndòng shì páiqiú
My favorite sport is volleyball.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese