Play 你在床上放枕头了吗?
nǐ zài chuáng shàng fàng zhěn tóu le ma
Did you put the pillow in the bed?
Change language French Spanish English Italian German Portuguese