Play 把音量调小一点。
bǎ yīn liàng diào xiǎo yī diǎn
Turn the volume down.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese