Play 你要坐飞机去英国吗?
nǐ yào zuò fēijī qù yīngguó ma
Are you going to fly to England?
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese