Play 我打算去西班牙。
wǒ dǎsuàn qù xībānyá
I'm going to travel to Spain.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese