Play 气温会高达三十度。
qì wēn huì gāo dá sān shí dù
It's going to get up to 30 degrees.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese