Play 你会讲中文吗?
Nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?
¿Usted habla chino?
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués