Exemples

例子

Play 我在手机上下载了一个新的app。
wǒ zài shǒujī shàng xiàzàile yīgè xīn de yìngyòng chéngxù
J'ai téléchargé une nouvelle application sur mon téléphone portable.
Play 我在电脑上下载了一个新的视频游戏。
wǒ zài diànnǎo shàng xiàzàile yīgè xīn de shìpín yóuxì
J'ai téléchargé un nouveau jeu vidéo sur mon ordinateur
Play 我是从互联网下载的文件。
wǒ shì cóng hùliánwǎng xiàzài de wénjiàn
J'ai téléchargé ce fichier depuis Internet.
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文