ي Play

yaa

y / ii / ay
Envoyer une nouvelle traduction

Exemples

أمثلة

Play مُحَامِي
muhaamee
avocat
Play ‎جَمَادِي الثَّانِي
jumadi al-thani
deuxième mois de la terre aride
Play وردي
wardiy
rose

Leçons associées

دُرُوس ذَاتُ صِلَةِ

Changer de langue Français Español English Deutsch Português العربية