Holland

Holland

Languages: Dutchofficial

Polly Ambassadors from Holland

Loading...

See more ambassadors

Countries where Dutch is spoken

Landen waar het Nederlands wordt gesproken

Transnational organizations where Dutch is an official language

Internationale organisaties waar het Nederlands een officiële taal is

Regions where Dutch is spoken

Gebieden waar het Nederlands wordt gesproken

Change language Français Español English Deutsch Português Nederlands