Beispiele

例子

Play 参议院将很快对法案进行投票。
cān yì yuàn jiāng hěn kuài duì fǎ àn jìn háng tóu piào
Der Senat wird bald über das Gesetz abstimmen.
Play 国会投票选出最高法院的新成员,但新成员由总统提名。
guó huì tóu piào xuǎn chū zuì gāo fǎ yuàn de xīn chéng yuán ,dàn xīn chéng yuán yóu zǒng tǒng tí míng
Der Kongress stimmt über die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs ab, aber der Präsident nominiert sie.

Thematisch ähnliche Unterrichtseinheiten

Sprache wechseln Français Español English Deutsch Português 中文