Examples

例子

Play 八点四十五分
bā diǎn sìshíwǔ fēn
It's quarter until nine.
Play 八点十五分
bā diǎn shíwǔ fēn
It's 8:15.
Play 九点四十五分
jiǔ diǎn sìshíwǔ fēn
It's quarter until ten.
Play 他十五岁。
Tā shíwǔ suì.
He is 15 years old.
Play 七点十五分
qī diǎn shíwǔ fēn
It's 7:15.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文