Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
My birthday is February 3rd.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese