Play 很高兴认识你。
hěn gāoxìng rènshí nǐ
Nice to meet you. informal
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese