Play 很高兴认识你。
hěn gāoxìng rènshí nǐ
Un gusto conocerte.
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués