Play 我是美术设计员。
wǒ shì měishù shèjì yuán.
I'm a graphic designer
Change language French Spanish English Italian German Portuguese