Play 我是美术设计员。
wǒ shì měishù shèjì yuán.
Soy diseñador gráfico.
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués