Examples

例子

Play 这个电影很好看。
zhège diànyǐng hěn hǎokàn
This movie is good.
Play 这个人的名字很怪。
zhège rén de míngzì hěn guài
This person's name is strange.
Play 这个车是我的。
zhège chē shì wǒ de
This car is mine.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文