Play 那些饼干不好吃。
nàxiē bǐnggān bù hào chī
Those cookies do not taste good.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese