Play 我不会讲中文。
Wǒ bù huì jiǎng zhōngwén.
I don't speak Chinese.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese