Play 我不太会说英文。
Wǒ bù tài huì shuō yīngwén.
I don't speak much English.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese