Play 这比困在车流中好。
zhè bǐ kùn zài chē liú zhōng hǎo 。
It is worse than waiting in traffic.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese