Play 我在大学学生物学。
wǒ zài dàxué xué shēngwù xué
I study biology at the university.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese