Play 这辆车去芝加哥,但在费城也停。
zhè liàng chē qù zhī jiā gē ,dàn zài fèi chéng yě tíng
This bus goes to Chicago, but stops in Philadelphia.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese