Play 从这里向南走半个街区就到了。
cóng zhè lǐ xiàng nán zǒu bàn gè jiē qū jiù dào le
It's a half block south from here.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 中文