Play 从这里向南走半个街区就到了。
cóng zhè lǐ xiàng nán zǒu bàn gè jiē qū jiù dào le
Está media cuadra al sur de aquí.
Cambiar idioma Français Español English Italiano Deutsch Português 中文