Play 你的签证必须在移民局检查站通过检查。
nǐ de qiān zhèng bì xū zài yí mín jú jiǎn chá zhàn tōng guò jiǎn chá
You have to have your visa checked in immigrations.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese