Play 乘客必须在飞机起飞时坐好。
chéng kè bì xū zài fēi jī qǐ fēi shí zuò hǎo
Passengers must stay seated while the plane takes off.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português