Play 你可以在这里使用照相机吗?
nǐ kěyǐ zài zhèlǐ shǐyòng zhàoxiàngjī ma
Are you allowed to use cameras here?
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 中文