Play 法案在参议院通过后,将会成为法律。
fǎ àn zài cān yì yuàn tōng guò hòu ,jiāng huì chéng wéi fǎ lǜ
After the senate passes the bill it will become law.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 中文