Play 他是5频道的新闻主播。
tā shì 5pín dào de xīn wén zhǔ bō
He's the news anchor from Channel 5.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese