Play 我想给你一个大大的拥抱。
wǒ xiǎng gěi nǐ yī gè dà dà de yōng bào
I send you a big hug.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese