Play 我想给你一个大大的拥抱。
wǒ xiǎng gěi nǐ yī gè dà dà de yōng bào
Te mando un fuerte abrazo.
Cambiar idioma Flag fr Francés Flag es Español Flag en Inglés Flag it Italiano Flag de Alemán Flag pt Portugués