Play 我最喜欢的运动是篮球。
wǒ zuì xǐhuān de yùndòng shì lánqiú
My favorite sport is basketball.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese