Play 我最喜欢的球员是罗纳尔迪尼奥。
wǒ zuì xǐhuān de qiúyuán shì luō nà ěr dí ní ào
My favorite player is Ronaldinho.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese