Play 我最喜欢的球员是罗纳尔迪尼奥。
wǒ zuì xǐhuān de qiúyuán shì luō nà ěr dí ní ào
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese