Ejemplos

例子

Play 她是那个新电视系列的女演员。
tā shì nà gè xīn diàn shì xì liè de nǚ yǎn yuán
Ella es la actriz de esa nueva serie.
Play 大堂里有一台电视机。
dà táng lǐ yǒu yī tái diàn shì jī
Hay un televisor en el vestíbulo.
Play 有电视吗?
yǒu diànshì ma
¿Hay un televisor?
Play 打开电视。
dǎkāi diànshì
Prende la tele.
Play 关掉电视。
guān diào diànshì
Apage la tele.
Cambiar idioma Français Español English Deutsch Português 中文