Religión II

信仰II

Vocabulario

词汇

Play
ài
amor amar
Play 宗教
zōngjiào
religíon
Play
ài
amor amar
Play 拉比
lā bǐ
rabino
Play 修女
xiūnǚ
monja
Play 和尚
héshàng
monje
Play 先知
xiānzhī
profeta
Play 教堂
jiàotáng
iglesia
Play 犹太教堂
yóu tài jiāo táng
sinagoga
Play 清真寺
qīngzhēnsì
mezquita
Play
templo
Play 圣人
shèng rén
santo
Play 怜悯
liánmǐn
misericordia
Play 崇拜
chóngbài
alabar adorar
Play 牧师
mùshī
pastor cura sacerdote
Play 祈祷
qídǎo
suplicar orar
Play 施舍
shīshě
dar limosna caridad
Play 谦卑
qiān bēi
humillar
Play 牺牲
xīshēng
sacrificar
Play 原谅
yuánliàng
perdonar
Play 信仰
xìnyǎng
fe

Haz una pregunta a los Embajadores Polly

问 Polly 大使一个问题

¿Tienes preguntas de esta lección? Obtén una respuesta en video de un Embajador Polly, si tu pregunta es relevante e interesante.

Comentarios

Cambiar idioma Flag fr Francés Flag es Español Flag en Inglés Flag it Italiano Flag de Alemán Flag pt Portugués