Exemples

例子

Play 那些是他们的。
nàxiē shì tāmen de
Ce sont les leurs.
Play 他们的电子邮件地址是info@pangaealearning.com。
tāmen de diànzǐ yóujiàn dìzhǐ shì info@pangaealearningcom
Leur adresse email est info@pangaealearning.com.
Play 那是他们的姐妹们。
nà shì tā men de jiě mèi men
Ce sont leurs sœurs.
Play 他们的网站是http://www.pangaealearning.com/
tāmen de wǎngzhàn shì http://wwwpangaealearningcom/
Leur site web est http://www.pangaealearning.com/
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文